ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de huurder gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: de persoon die een (privé) reservering of boeking maakt bij Olivia Wellnesscenter
 3. Verhuurder: de exploitant van Olivia Wellnesscenter
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of verhuurder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verhuurder en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klanten verhuurder gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Gegevens van de verhuurder

Gegevens onderneming:

 • Naam: Olivia Wellnesscenter
 • Adres: J.J.L. Ten Katestraat 21, 3314SN Dordrecht
 • Telefoon:
 • Website: https://www.spaolivia.nl
 • Email: info@spaolivia.nl
 • KvK-nummer: 81990596
 • Btw-nummer:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Dee algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen, online bestellingen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met Olivia Wellnesscenter of Spa Olivia.
 2. Olivia Wellnesscenter wijst de toepassing van de algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.
 3. Uitzonderlijk op deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Reservering

 1. Vooraf reserveren van een (privé) arrangement, en/of behandeling is verplicht en noodzakelijk. Reserveren is altijd op basis van beschikbaarheid.
 2. Bij online boekingen/reserveringen komt de overeenkomst tussen Olivia Wellnesscenter en de klant tot stand op het moment dat de klant de reservering definitief heeft bevestigd en/of de betaling is voldaan. Bij telefonische reserveringen komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de klant de betaling heeft voldaan.
 3. Onjuistheden dienen per direct aan de desbetreffende Olivia Wellnesscenter te worden doorgegeven.
 4. Online boekingen/reserveringen kunnen tot 24 uur van te voren worden gedaan.

Artikel 4 – Wijzigingen in de reserveringen

 1. Klanten kunnen tot 24 uur van de voren de online boeking/reservering wijzigen.
 2. Afspraken kunnen kosteloos, tot minimaal 24 uur van te voren worden verplaatst.
 3. Indien de klant te laat is, wordt de behandeling/reservering ingekort. Wel zal de gehele behandeling in rekening gebracht worden.

Artikel 6 – Annuleringen

 1. Indien de klant, om welke reden dan ook, niet in staat is de afspraak na te komen dient de klant dit minimaal 24 uur van de voren aan te geven. Indien de verhindering niet op tijd is doorgegeven vervalt de aanbetaling.
 2. De verhuurder gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 3. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verhuurder de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de verhuurder producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verhuurder geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verhuurder dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Kortingsacties op diensten worden op locatie verrekend.

Artikel 8 – Betaling

 1. Bij het plaatsen van een reservering op geselecteerde diensten dient 20% van het reserveringsbedrag aanbetaald te worden. Pas na ontvangst en bevestiging van deze aanbetaling is een reservering definitief.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verhuurder te melden.

Artikel 9 – (Huishoudelijke) regelementen

 1. Klanten dienen zich te houden aan de door Olivia Wellnesscenter vastgestelde regels. Deze zijn de lezen op de website en in de desbetreffende locatie.
 2. Olivia Wellnesscenter heeft het recht klanten onmiddellijk uit de desbetreffende locatie te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van medewerkers niet worden opgevolgd.
 3. Olivia Wellnesscenter heeft het recht om de klant te vragen naar geldige legitimatiebewijs.
 4. Olivia Wellnesscenter behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in de openingstijden van de faciliteiten.
 5. De klant staat noodzakelijke onderhoud tijdens openingstijden toe zonder aanspraak te kunnen maken op verhouding.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Olivia Wellnesscenter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verllies en/of schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolgen van een bezoek aan Olivia Wellnesscenter.
 2. De klant is verplicht extra kosten te voldoen, welke onstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken of achterlaten van de faciliteiten.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verhuurder.
 2. Het melden van een klacht kan tijdens het verblijf op locatie en via e-mail naar info@spaolivia.nl

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepaling

 1. Op overeenkomsten tussen de verhuurder en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  
  

Let op, wij behandelen alleen vrouwen in onze salon.

X